กลยุทธ์


ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาธิบาล ให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม สามารถ ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
มาตราการ
1. เพื่อเตรียมพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬา ของกองการศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. ปรับระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องตามหลักธรรมาธิบาลและสามารถส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬา ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
3. เสริมสร้างศักยภาพและความแข็มแข็งในการบริหารจัดการ โดยองค์คณะบุคคลให้มีบทบาทในการบริหารจัดการด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนในด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬา
5. จัดระบบบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ ในการจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและ การกีฬา
มาตรการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงราย และร่วมกับทุกภาคส่วนหรือองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมให้มีการทำงานด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามรถของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และอื่นๆให้กับเด็ก และเยาวชน ผู้สนใจ รองรับประตูการค้าภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเชียน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนที่สามารถเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดเชียงราย
6. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของล้านนาอย่างแพร่หลาย และกว้างขวาง
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดชุมชน ศูนย์ข้อมูล IT ชุมชน อย่างแพร่หลาย
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย มีสถานที่ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
9. ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าในจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ตลอดจนถึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเชียงราย
10. เสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน
11. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

ด้านที่ 3 ด้านพัฒนา

พัฒนาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมสอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี แผนการปฏิบัติงานประจำปี ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

มาตรการ
1. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะดนตรี และกีฬาก้าวสู่การแข่งขันระดับจังหวัด และระดับประเทศ
2. พัฒนาและจัดตั้ง สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแพร่หลาย
3. พัฒนาทีมงานภายในองค์กรให้เป็น “องค์กรมืออาชีพ” ก้าวทันยุคไอทีและมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

ภารกิจของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1. ด้านบริหารการศึกษา
2. ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ด้านกีฬา นันทนาการและกิจการพิเศษ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปี (2557 – 2559 )
ที่สอดคล้องกับภารกิจของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา ที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
5. ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนาเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน
6. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
7. ประสานและสร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและศักยภาพกำลังแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ ครอบคลุม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย
2. ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งศิลปิน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม สถาบันครอบครัว การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยังดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬานันทนาการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ ดังนี้

มาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
ด้านที่ 2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ภารกิจที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระบบโรงเรียน (เฉพาะ อบจ.ที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ)
4.1 การส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนให้มีโอกาสเรียนต่อ
- นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เกณฑ์ชี้วัดที่ 12 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- นักเรียนที่จบระดับประถมศึกษา ที่มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

เกณฑ์ชี้วัดที่ 13 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษา ที่มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
4.2 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
- จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ที่จัดทำโดย อบจ.
เกณฑ์ชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่ร่วมกิจกรรมหรือ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษากลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ที่จัดทำโดย อบจ.
- นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ที่จัดทำโดย อบจ.
เกณฑ์ชี้วัดที่ 15 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษากลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ที่จัดทำโดย อบจ.
4.3 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครู
เกณฑ์ชี้วัดที่ 16 ร้อยละของจำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาคุณภาพครูที่จัดทำโดย อบจ.
4.4 การจัดครูอัตราจ้างให้กับโรงเรียนที่ อบจ. รับผิดชอบ
เกณฑ์ชี้วัดที่ 17 ร้อยละของจำนวนอัตราครูที่จัดจ้างให้กับโรงเรียนที่ อบจ.รับผิดชอบซึ่งประสบปัญหา การขาดแคลนครูสอน
4.5 การเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าให้กับนักเรียนที่ อบจงรับผิดชอบ
เกณฑ์ชี้วัดที่ 18 ร้อยละของจำนวนนักเรียนในโรงเรียนที่ อบจงรับผิดชอบ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
4.6 การเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ อบจ.รับผิดชอบ
เกณฑ์ชี้วัดที่ 19 ร้อยละของจำนวนนักเรียนในโรงเรียนที่ อบจ. รับผิดชอบ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
ภารกิจที่ 5 การส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย
5.1 กีฬาประชาชนทั่วไประดับจังหวัดที่มีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ
1) มีการจัดแข่งขันกีฬาสากลหรือกีฬาพื้นบ้านไม่น้อยกว่า 6 ประเภท
2) มี อปท.ในจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน อปท.ทั้งหมดที่มีอยู่ในจังหวัด

เกณฑ์ชี้วัดที่ 20 จำนวนครั้งที่มีการจัดแข่งขันและหรือการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไประดับจังหวัด
5.2 กีฬานักเรียนระดับจังหวัดที่มีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ
1) มีการจัดแข่งขันกีฬาสากลไม่น้อยกว่า 9 ประเภท
2) มีโรงเรียนในจังหวัดจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนโรงเรียน
ทั้งหมดที่มีอยู่ในจังหวัด
เกณฑ์ชี้วัดที่ 21 จำนวนครั้งที่มีการจัดแข่งขันและหรือการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับจังหวัด
ภารกิจที่ 6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
6.9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของจังหวัด อาทิ การจัดตั้งชมรมปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
เกณฑ์ชี้วัดที่ 30 กิจกรรมหรือโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นความต้องการ และร่วมลงมือทำเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของจังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50คน /โครงการหรือกิจกรรม
ภารกิจที่ 8 การจัดให้มีและบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์/โบราณสถานและหอจดหมายเหตุ
8.1 การส่งเสริมและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน หรือ หอจดหมายเหตุระดับจังหวัด ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดง หรือการบำรุงรักษา วัตถุโบราณ งานศิลปะและจดหมายเหตุจาก อบจ.
เกณฑ์ชี้วัดที่ 34 จำนวนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านระดับจังหวัด ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดง หรือการบำรุงรักษา วัตถุโบราณ งานศิลปะและจดหมายเหตุจาก อบจ.
8.2 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์หรือหอจดหมายเหตุที่มีอยู่ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดได้รับรู้อย่างกว้างขวาง ผ่านทางแผ่นพับ เว็บไซต์ และสื่อสารมวลชน
เกณฑ์ชี้วัดที่ 35 จำนวนครั้งที่ประชาชนในจังหวัดได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหับพิพิธภัณฑ์ หรือ หอจดหมายเหตุผ่านทางแผ่นพับ เวปไซต์ วิทยุ และสื่อสารมวลชนอื่น

ด้านที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภารกิจที่ 13 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
13.1 การให้ความรู้กับประชาชนในวงกว้างเกี่ยวกับประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในจังหวัด
เกณฑ์ชี้วัดที่ 45 จำนวนครั้งที่ อบจ.เป็นเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัด
13.2 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในจังหวัด
เกณฑ์ชี้วัดที่ 46 จำนวนครั้ง ที่ อบจ.เป็นเจ้าภาพ หรือผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมหรือโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอด ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัด และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ครั้งละ 500 คน/ครั้ง