ฝ่ายการศึกษาในระบบ

 

 

 

 

นางบุษบาพร โคแพร่

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการใตตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ

 

 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 

-งานฐานข้อมูลทั่วไปและสารสนเทศสถานศึกษาในสังกัด

 

-งานบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

 

-งานรายงานการศึกษาและรายงานครู(รศ./ร.ค.ภาคสถิติ)

 

-งานนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์การศึกษา

 

-งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา

 

-งานจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาสี่ปี

 

-งานติดตามและตรวจราชการโรงเรียนตามนโยบายและยุทธศาสตร์

 

-งานพัฒนาการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

 

-งานรับโอนสถานศึกษาและประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา

 

-งานการสื่อสารองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจและเผยแพร่ศักยภาพ การบริหารจัดการศึกษา

 

-งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

 

-งานส่งเสริมแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

 

-งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปี(Year Report)

 

-งานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารเงินรายได้สถานศึกษา

 

-งานพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาในการบริหารจัดการศึกษา

 

-งานส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

-งานพัฒนาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา

 

-งานส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดโครงสร้างการบริหารงานและการมอบหมายงานในสถานศึกษา

 

-งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

-งานแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

-งานข้อมูลการพัฒนาครูรายบุคคล(Profile)เพื่อการบริหารการศึกษา

 

-งานส่งเสริมและติดตามการพัฒนาสมรรถนะการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

-งานส่งเสริมและติดตามการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

 

-งานกำกับและส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

-งานส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

-งานระบบคุ้มครองครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

 

-งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

-งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการเรียนรู้นักเรียนและครู

 

-งานส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา

 

-งานกิจการเพิ่มรายได้และฝึกอาชีพของนักเรียนระหว่างเรียน

 

-งานพัฒนาการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 

-งานคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

-งานธุรการ สารบรรณของฝ่าย

 

-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย