ฝ่ายการศึกษาในระบบ

 

Sriporn

 

 

นางสาวศิริพร สุขสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

-งานฐานข้อมูลทั่วไปและสารสนเทศสถานศึกษาในสังกัด

-งานบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

-งานรายงานการศึกษาและรายงานครู(รศ./ร.ค.ภาคสถิติ)

-งานนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์การศึกษา

-งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา

-งานจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาสี่ปี

-งานติดตามและตรวจราชการโรงเรียนตามนโยบายและยุทธศาสตร์

-งานพัฒนาการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

-งานรับโอนสถานศึกษาและประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา

-งานการสื่อสารองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจและเผยแพร่ศักยภาพ การบริหารจัดการศึกษา

-งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

-งานส่งเสริมแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

-งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปี(Year Report)

-งานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารเงินรายได้สถานศึกษา

-งานพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาในการบริหารจัดการศึกษา

-งานส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

-งานพัฒนาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา

-งานส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดโครงสร้างการบริหารงานและการมอบหมายงานในสถานศึกษา

-งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-งานแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-งานข้อมูลการพัฒนาครูรายบุคคล(Profile)เพื่อการบริหารการศึกษา

-งานส่งเสริมและติดตามการพัฒนาสมรรถนะการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

-งานส่งเสริมและติดตามการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

-งานกำกับและส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา

-งานส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

-งานระบบคุ้มครองครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

-งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการเรียนรู้นักเรียนและครู

-งานส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา

-งานกิจการเพิ่มรายได้และฝึกอาชีพของนักเรียนระหว่างเรียน

-งานพัฒนาการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

-งานคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-งานธุรการ สารบรรณของฝ่าย

-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย