วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศแบบมีส่วนร่วม

ธำรง ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นบนวิถีชิวิตล้านนา สู่สังคมแห่งความสุข”

 

พันธกิจ

1.พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.พัฒนาสถานศึกษาในสังคม ให้มีความเป็นเลิศด้านภาษา วิชาการและกีฬา

3.จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

5.พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ และศาสนสถาน

6.ส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกายของประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดทั้งพัฒนาแหล่งออกกำลังกายให้ได้มาตรฐาน

7.ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

8.ส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล