วิสัยทัศน์

“มุ่งส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าเป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ดีงามมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์สู่การเป็นท้องถิ่นยุคใหม่ที่มีคุณภาพ”

 

พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

2. พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

3. ส่งเสริมกิจรรมทางศาสนาเพื่อสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

4. พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน

5. พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

เป้าหมาย

ประชากรในจังหวัดเชียงรายทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล