อัตรากำลังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ตำแหน่ง

ระดับ

จำนวน

นักบริหารการศึกษา

(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

8

1

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (16 อัตรา)

ข้าราชการ อบจ. 6 อัตรา

1. นักบริหารการศึกษา (หัวหน้าฝ่าย)

2. นักวิชาการศึกษา

3. นักวิชาการวัฒนธรรม

4. เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 อัตรา

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

4. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

6. ผู้ช่วยนายช่างอิเล็กทรอนิกส์

7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

7

3-5/6-7ว

3-5/6-7ว

2-4/5-6ว

 

 

 

 

 

1

2

1

2

 

3

1

1

2

1

1

1

ฝ่ายบริหารการศึกษา (9 อัตรา)

ข้าราชการ อบจ. 7 อัตรา

1. นักบริหารการศึกษา (หัวหน้าฝ่าย)

2. นักวิชาการศึกษา

3. เจ้าพนักงานธุรการ

4. เจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

7

3-5/6-7ว

2-4/5-6ว

2-4/5-6ว

 

 

 

 

1

3

2

1

 

1

1

 

ฝ่ายกีฬา นันทนาการและกิจการพิเศษ

ข้าราชการ อบจ. 4 อัตรา

1. นักบริหารงานทั่วไป

2. สันทนาการ

3. เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ 27 อัตรา

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

4. ครูอาสาพัฒนาการกีฬา

5. ผู้ช่วยสันทนาการ

6. เจ้าหน้าที่สนามกีฬา

7. คนงานทั่วไป

 

 

6

3-5/6-7

2-4/5-6ว

 

 

1

1

2

 

1

1

1

2

3

1

18

รวมอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน

 

56

สถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)

1. ครู

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (สายสนับสนุนการสอน)

3. พนักงานจ้างตามภารกิจ

4. พนักงานขับรถยนต์

5. คนงานทั่วไป

 

ครูผู้ช่วย-คศ.2

 

 

 

57

2

18

1

3

รวมอัตรากำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

 

81

รวมอัตรากำลัง

 

137